Menu Close

Švietimą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

Geros mokyklos koncepcija

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2015/08/GM_koncepcija_11-121-V.V..pdf

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA/asr

Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a3525c0e27911ec8d9390588bf2de65

Skip to content