Vaikų lopšelis-darželis "Žibutė" įsikūręs vaizdingame Vilniaus miesto Lazdynų mikrorajone, adresu Architektų g. 62.  Savo veiklą įstaiga pradėjo 1970 m. gruodžio mėnesį. 

                  Nuo 1986 m. reorganizuota į specialiąją įstaigą, vaikams su regos sutrikimais. Nuo 1997 m. įstaigai suteiktas „Žibutės“ pavadinimas.

             2001-04-02 įstaiga įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Dalyvaujame „Sveikatos žemenėlių“ projekte ir šios asociacijos organizuojamuose renginiuose, seminaruose ir šventėse.

               Nuo 2002 m. įstaigoje papildomai dirbama pagal tarptautinę programą „Zipio draugai“. Ši programa vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėje.

Vaikų lopšelyje-darželyje veikia  6 skirtingo amžiaus grupės vaikams nuo 2  iki 7 metų. Grupėse dirba vaikučius mylinčios, didelę pedagoginę patirtį turinčios auklėtojos.

Darželyje veikia sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas. Yra Lego bei dailės kambariai, skirti vaikų saviraiškai ir kūrybai ugdyti(s).

 

Ugdymo tikslas:

Padėti vaikui ugdyti ir tenkinti  prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius,  pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti  sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

VIZIJA – šiuolaikiška, organizuota, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai, kurioje nuolat plėtojama aktyvaus vaiko ugdymo(si) aplinka, atitinkanti vaiko amžių, gebėjimus sudarant sąlygas atsiskleisti vaiko individualumui ir suteikianti galimybę ugdyti(is) socialinius įgūdžius, padedančius sėkmingam mokymuisi mokykloje.

MISIJA -  savitais bruožais pasižyminti įstaiga, sudaranti saugias ir sveikas darbo ir ugdymo(si) sąlygas, vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo(si) programomis, užtikrina ugdymo kokybę, skatina visapusišką vaiko asmenybės raidą, telkia bendruomenės narius, užtikrina sėkmingą ugdytinių integravimąsi į šiuolaikinę sociokultūrinę terpę.

 

PRIORITETAI 2018-2019 MOKSLO METAMS

1.  Užtikrinti vaiko gerovę ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą.

Diegti įstaigoje smurto prevencijos programas.

2. Tradicinių kultūros vertybių puoselėjimas.

3. Lauko ugdomosios aplinkos įrengimas ir tobulinimas sudarant sąlygas tenkinti prigimtinius vaiko poreikius judėti, tyrinėti, aktyviai gyventi.

UŽDAVINIAI:

1. Ugdyti vaikų sveikatos kompetenciją, siekiant higieninių įgūdžių ir sveikatos profilaktikos.

2. Planuoti ir organizuoti vaikų veiklas  sveikatai stiprinti.

3. Rūpintis teigiamos vaiko savivertės formavimu.

4. Ieškoti įvairių metodų, formų, būdų, kurie padėtų vaikams konstruktyviai spręsti tarpusavio konfliktus.

5. Kurti edukacines erdves, skatinančias vaikus pažinti, domėtis, atrasti tautinę kultūrą, papročius.

6. Organizuoti veiklą ugdančią atsakingus savo šalies piliečius.

7. Įstaigos veiklą grįsti pilietiškumą skatinančiais renginiais bei projektais.

8. Skatinti vaikus sportuoti, tobulinti išmoktus judesius, ugdyti vaikų fizines ypatybes užtikrinant vaikų veiklą ir grūdinimą gryname ore.

9. Vykdyti sveikatingumo projektus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

10. Sukurti lauke saugią, estetišką, skatinančią aktyviai veikti aplinką, užtikrinančią vaikų sveikatą ir saugumą.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo dirbame pagal atnaujintą mūsų įstaigos pedagogų ir specialistų parengtą ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą programą „Vaikystės žingsniai“.

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į  individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

Pagrindinis dėmesys skiriamas šioms ugdymo sritims: žaidimams, meniniam ugdymui, kalbai, savęs pažinimui, sveikatos saugojimui ir stiprinimui, kūno kultūrai.

 

Vilniaus lopšelis – darželis "Žibutė" nuo ankstyvojo amžiaus moko vaikus  rūšiuoti atliekas. Darželis turi "BIO reaktorių" ir vykdo organinių atliekų perdirbimą.

 

2016-09-18 į Vilniaus l/d "Žibutė" atvyko Lietuvos Ryto  televizija ir vyko filmavimas tema "Kaip  išmokyti vaikus rūšiuoti atliekas? "Ekovizija" speciali laida skirta aplinkos apsaugai.

tv.lrytas.lt/?id=14742036341472653655