Vaikų lopšelis-darželis "Žibutė" įsikūręs vaizdingame Vilniaus miesto Lazdynų mikrorajone, adresu Architektų g. 62.  Savo veiklą įstaiga pradėjo 1970 m. gruodžio mėnesį. 1986 m. buvo reorganizuota į specialiąją įstaigą,

vaikams su regos sutrikimais. 1994 m. įstaigai suteiktas „Žibutės“ pavadinimas. Šiuo metu vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių integruojami į paprastas grupes.

             2001-04-02 įstaiga įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Dalyvaujame „Sveikatos žemenėlių“ projekte ir šios asociacijos organizuojamuose renginiuose, seminaruose ir šventėse.

             Nuo 2002 m. įstaigoje papildomai dirbama pagal tarptautinę programą „Zipio draugai“. Ši programa vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėje.

Vaikų lopšelyje-darželyje yra  6 skirtingo amžiaus grupės vaikams nuo 2  iki 7 metų. Grupėse dirba vaikučius mylinčios, kvalifikuotos, didelę pedagoginę patirtį turinčios auklėtojos.

Darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaiko gebėjimų, galių, saviraiškai ir kūrybai atsiskleisti. Yra sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas, muzikos salė, Lego erdvė, mažojo tyrinėtojo laboratorija, erdvus kiemas ir žaidimų

aikštelės.

 

Ugdymo tikslas:

Padėti vaikui ugdyti ir tenkinti  prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius,  pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti  sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

VIZIJA Estetiška, inovatyvi, draugiška gamtai, demokratiška šiuolaikiniam vaikui įstaiga, kurioje kiekvienas yra saugus, tobulėjantis ir atviras kaitai.

MISIJA Padėti atsiskleisti vaiko prigimtinėms galioms, atliepiant individualius vaiko poreikius, ugdant gyvenimui ir sėkmingam mokymui(si) būtinas kompetencijas, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima.

FILOSOFIJA – Didžiausia lopšelio-darželio „Žibutė“ vertybė – tai pedagogo ir ugdytinio santykis, kuris grindžiamas ugdytinio šeimos ir pedagogo sąveika, kai kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali asmenybė.

STRATEGINĖS KRYPTYS

  • Vaikų ugdymo(si) proceso tobulinimas taikant kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si);
  • Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas;
  • Pedagogų profesinės kultūros ir kompetencijų tobulinimas;
  • Pedagogų ir tėvų veiklos dermės plėtojimas;
  • Materialinės bazės turtinimas ir atnaujinimas

ŠVIETIMO PRIORITETAI 2019-2020 MOKSLO METAMS

  • Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas
  • Stalo kultūros ugdymas
  • Ugdymas per tyrinėjimą, eksperimentavimą, atradimus
  • Ekologinio sąmoningumo formavimas

 

UŽDAVINIAI:

1. Ugdyti vaikų sveikatos kompetenciją, siekiant higieninių įgūdžių ir sveikatos profilaktikos.

2. Planuoti ir organizuoti vaikų veiklas  sveikatai stiprinti.

3. Rūpintis teigiamos vaiko savivertės formavimu.

4. Ieškoti įvairių metodų, formų, būdų, kurie padėtų vaikams konstruktyviai spręsti tarpusavio konfliktus.

5. Kurti edukacines erdves, skatinančias vaikus pažinti, domėtis, atrasti tautinę kultūrą, papročius.

6. Organizuoti veiklą ugdančią atsakingus savo šalies piliečius.

7. Įstaigos veiklą grįsti pilietiškumą skatinančiais renginiais bei projektais.

8. Skatinti vaikus sportuoti, tobulinti išmoktus judesius, ugdyti vaikų fizines galias, užtikrinant vaikų veiklą ir judėjimą gryname ore.

9. Vykdyti sveikatingumo projektus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

10. Sukurti lauke saugią, estetišką, skatinančią aktyviai veikti aplinką, užtikrinančią vaikų sveikatą ir saugumą.

 

Nuo 2017 m. rugsėjo dirbame pagal mūsų įstaigos pedagogų ir specialistų parengtą ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą programą „Vaikystės žingsniai“.

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į  individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę vaikų brandą.

 

 

 

Vilniaus lopšelis – darželis "Žibutė" nuo ankstyvojo amžiaus moko vaikus  rūšiuoti atliekas. Darželis turi "BIO reaktorių" ir vykdo organinių atliekų perdirbimą.

 

2016-09-18 į Vilniaus l/d "Žibutė" atvyko Lietuvos Ryto  televizija ir vyko filmavimas tema "Kaip  išmokyti vaikus rūšiuoti atliekas? "Ekovizija" speciali laida skirta aplinkos apsaugai.

tv.lrytas.lt/?id=14742036341472653655