Menu Close

Teikiama pagalba

Įstaigoje dirba šie specialistai:

Vaikų sveikata ir savijauta įstaigoje rūpinasi Visuomenės sveikatos specialistė

Leona Livanovič Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Mob. +370 640 74144

El. paštas: Leona.Livanovic@vvsb.lt

 

Vaikų maitinimu  rūpinasi UAB “Sanus Cibus” dietistai

Dietistas organizuoja sveikatai palankų vaikų maitinimą ir atsako už vaikų maitinimo kokybę.

Tikslas – skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

 

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje. Papildomai vaikai vieną kartą per dieną gauna pieno produktų pagal Žemės ūkio ministerijos koordinuojamą pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programą “Pienas vaikams” ir vaisių pagal ŽŪM programą, remiamą iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjai: Irina,  Liudmila, Lina.

Maisto produktus užsako, priima iš tiekėjų ir išduoda pagal patvirtintą tvarką sandėlininkė  Irena.

 

 • Logopedė – Rūta  įstaigos tel.nr. (8-5) 2402823

Konsultuoja tėvelius:
antradieniais 8.00 val.- 9.00 val.ir  trečiadieniais 16.00 val.- 18.00 val.
                      

 

Logopedas moko vaikučius:
•    taisyklingai tarti garsus,
•    girdėti ir skirti garsus,
•    pažinti raides,
•    kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais,
•    pasakoti, sekti pasakas.

 

Logopedas:
♦ Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
♦ Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
♦ Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias kalbos funkcijas, taiko  specialius darbo būdus bei metodus,
♦ Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Kalbos sutrikimų priežastys yra įvairios.
1.    Garsų tarimo sutrikimus dažnai nulemia  įvairūs kalbos padargų (didelis, stambus liežuvis, lūpų nesuaugimai, aukštas gomurys, žandikaulių, netaisyklingas dantų sąkandis) pakitimai.
2.    Kalbos, kaip sistemos, problemas gali sukelti motinos nėštumo patologija, mamos ar kūdikio persirgtos ligos, traumos, paveldimos ligos. Kalbos raidos problemų gali turėti vaikučiai, augantys skurdžioje kalbinėje aplinkoje. 
3.     Pagrindinių vaiko psichinių poreikių nepatenkinimas – (įspūdžių, teigiamų emocijų stoka) lėtina kalbos raidą. Tokiu atveju vaikų kalba neatitinka amžiaus normos: jie ilgai švepluoja, turi neišlavėjusį girdimąjį suvokimą – foneminę klausą, leksinės ir gramatinės kalbos sandaros trūkumų.

 

 • Psichologė – Rita  įstaigos tel.nr. (8-5) 2402823

Konsultuoja tėvelius:
Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto. Susisiekti galite per įstaigos elektroninį dienyną.       

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą.

 

Lopšelio-darželio psichologas:

 

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių sunkumų sprendimo klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti;
 • Vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 

Į darželio psichologą galite kreiptis:

 

 • Kai vaikas turi elgesio sunkumų (vaikas konfliktiškas, nepaklusnus, elgiasi agresyviai, meluoja ir pan.);
 • Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena (padidėjęs nerimastingumas, vaikas atrodo prislėgtas, liūdnas, yra labai jautrus, nedrąsus, stokoja pasitikėjimo savimi ir pan.);
 • Kai vaikas turi bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, nesutarimai su tėvais);
 • Dėl adaptacijos sunkumų;
 • Dėl sunkumų šeimoje (artimo šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
 • Dėl sunkumų susijusių su pažintiniais gebėjimais (susikaupimo sunkumai, dėmesio išlaikymo sunkumai, raidos sutrikimai ir kt.);

 

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto.

Prašome kreiptis el. paštu: rsakeviciene@gmail. com arba tel. +37061539913.

 • Spec. pedagogė – Rasa įstaigos tel.nr. (8-5) 2 402 823
Konsultuoja tėvelius:
antradieniais 15.00 val.- 17.00 val.
 • Socialinė pedagogė Rasa, pageidaujant tėvams padeda spręsti vaikų elgesio, bendravimo problemas. tel. (8-5) 2402823

DARBO LAIKAS:

♦ Individualios konsultacijos tėveliams (globėjams) antradieniais nuo 15.00-17.00 val.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE:

♦ dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

♦ konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

♦ vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka vaikų socialinio elgesio įvertinimus bei tyrimus;

♦ vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

      

 

 • Darželyje yra baseinas, kuriame dirba plaukimo instruktorius Karolis  tel. (85) 2402823

2015 metais atliktas kapitalinis baseino remontas. Nuo 2015-10-01  baseiną, lanko tik darželio „Žibutė” vaikai.  Baseinas turi  higienos pasą, atitinka higienos reikalavimų standartus. Baseine vanduo šiltas, švarus, jauki aplinka.

Kartu su treneriu Karoliu vaikai daro mankštas, mokosi teisingai kvėpuoti, saugaus elgesio vandenyje taisyklių, mokosi plaukti. Treneris dirba rytinėmis valandomis, užsiėmimai vyksta  tris kartus savaitėje pagal sudarytą mėnesio grafiką.

Plaukimo instruktoriaus darbo baseine tikslas:

 Formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, tenkinti judėjimo ir tarpusavio bendravimo poreikius.

Uždaviniai:

1. Išmokyti kuo daugiau vaikų plaukti.

2. Gerinti fizinę vaikų sveikatą.

3. Siekti, kad vaikai nebijotų vandens.

4. Populiarinti plaukimą.

Laukiami rezultatai :

1. Vaikai susipažins su  saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis.

2. Vaikai išmoks atlikti įvairius pratimus vandenyje.

3. Išmoks plaukti įvairias plaukimo būdais: krūtine, nugara, peteliške.

4. Stiprins fizinę sveikatą, ištvermę, patirs geras emocijas žaidžiant su draugais naudojant įvairias plaukimo priemones.

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2023-01-25

Skip to content