Įstaigoje dirba šie specialistai:

 

  • Dietistė Virginija Paulauskienė
  • tel. (8-5) 2402823

DARBO LAIKAS:

pirmadienis     8.00 – 16.00 val.

antradienis       6.30-14.00 val.

trečiadienis      11.11 – 18.30 val.

ketvirtadienis    8.00 – 16.00 val.

penktadienis     8.00 – 16.00 val

 

Tikslas:

1. Organizuoja ir atsako už vaikų maitinimą.

2. Skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

 

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje. Papildomai vaikai vieną kartą per dieną gauna pieno produktų pagal Žemės ūkio ministerijos koordinuojamą pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programą "Pienas vaikams" ir vaisių pagal ŽŪM programą, remiamą iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ .

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos Danutė Biriukienė, Irina Siliuk ir Liudmila Tomkevič.

Maisto produktus užsako, priima iš tiekėjų ir išduoda pagal patvirtintą tvarką sandėlininkė  Ona Gudaitienė.

 

  • Logopedė – Rūta Gedgaudienė  įstaigos tel.nr. (8-5) 2402823


Konsultuoja tėvelius:
pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 9.00

Veda pratybas: 
pirmadieniais – ketvirtadieniais 9.00 val. – 12.30 val.

penktadieniais   9.00 val. – 12.00 val.                                        
 

Logopedė moko vaikučius:
•    taisyklingai tarti garsus,
•    girdėti ir skirti garsus,
•    pažinti raideles,
•    kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais,
•    pasakoti, sekti pasakas.

 

Logopedė:
♦ Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
♦ Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
♦ Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias kalbos funkcijas, taiko  specialius darbo būdus bei metodus,
♦ Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.


Kalbos sutrikimų priežastys yra įvairios.
1.    Garsų tarimo sutrikimus dažnai nulemia  įvairūs kalbos padargų (didelis, stambus liežuvis, lūpų nesuaugimai, aukštas gomurys, žandikaulių, netaisyklingas dantų sąkandis) pakitimai.
2.    Kalbos, kaip sistemos, problemas gali sukelti motinos nėštumo patologija, mamos ar kūdikio persirgtos ligos, traumos, paveldimos ligos. Kalbos raidos problemų gali turėti vaikučiai, augantys skurdžioje kalbinėje aplinkoje. 
3.     Pagrindinių vaiko psichinių poreikių nepatenkinimas – (įspūdžių, teigiamų emocijų stoka) lėtina kalbos raidą.Tokiu atveju vaikų kalba neatitinka amžiaus normos: jie ilgai švepluoja, turi neišlavėjusį girdimąjį suvokimą – foneminę klausą, leksinės ir gramatinės kalbos sandaros trūkumų.

  • Spec. pedagogė – Nijolė Dubrauskienė  įstaigos tel.nr. (8-5) 2402823
Konsultuoja tėvelius:
trečiadieniais ir  ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.
  • Psichologė Kristina Blauzdžiūnaitė, pageidaujant tėvams padeda spręsti vaikų elgesio, bendravimo problemas. tel. (8-5) 2402823

DARBO LAIKAS:

♦ Individualios konsultacijos tėveliams (globėjams) pirmadieniais nuo 15.00-18.00 val.

♦ Vaikų konsultacijų laikas derinamas prie ugdymo plano.

♦ Anonimiškai įvairiais klausimais tėvai, globėjai gali kreiptis rašydami el.paštu kristina.blauzdziunaite@gmail.com

arba kreiptis tel.nr.862820038

 

PSICHOLOGO VEIKLA DARŽELYJE:

♦ rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;

♦ dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

♦ konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

♦ vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;

♦ vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

       Psichologo darbą reglamentuojantys dokumentai:

1. Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelis, spauskite čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427640&p_query=&p_tr2=2

2. Psicologinės pagalbos mokiniui  teikimo tvarkos aprašas, spauskite čia :

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403744&p_query=&p_tr2=

3. Mokyklos psichologo bendrieji pareiginiai nuostatai, spauskite čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260357&p_query=&p_tr2=

4. Profesinė psichologo etika, spauskite čia:

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=104

5. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, žiūrėti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396543&p_query=&p_tr2=

6. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas, žiūrėti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404013&p_query=&p_tr2=

7. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, žiūrėti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408141&p_query=&p_tr2=

8. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsisrandančius dėl išskirtinių gabumų ) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas, žiūrėti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408134&p_query=&p_tr2=

9. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas, žiūrėti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408134&p_query=&p_tr2=

10. Vaiko brandumo mokytis  pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimas, žiūrėti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427640&p_query=&p_tr2=2

 

  • Darželyje yra baseinas, kuriame dirba plaukimo instruktorius Karolis Kašėta. tel. (85) 2402823

2015 metais buvo vykdomas kapitalinis baseino remontas. Nuo 2015-10-01  jau  veikia uždaras plaukimo baseinas, kurį lanko tik darželio "Žibutė" vaikai.  Baseinas turi  higienos pasą. Jis atitinka Europos standartus. Baseine  vanduo šiltas, švarus, jauki aplinka.

Kartu su treneriu Karoliu Kašėta vaikai daro mankšteles,  mokosi plaukti. Treneris dirba 0,5 et.,  užsiėmimai vyksta  tris kartus savaitėje pagal sudarytą atskirą darbo grafiką.

Plaukimo instruktoriaus darbo baseine tikslas:

 Formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, tenkinti judėjimo ir tarpusavio bendravimo poreikius.

Uždaviniai:

1. Išmokyti kuo daugiau vaikų plaukti.

2. Gerinti fizinę vaikų sveikatą.

3. Siekti, kad vaikai nebijotų vandens.

4. Populiarinti plaukimą.

Laukiami rezultatai :

1. Vaikai susipažins su  saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis.

2. Vaikai išmoks atlikti įvairius pratimus vandenyje.

3. Išmoks plaukti įvairias plaukimo būdais: krūtine, krauliu, nugara, peteliške.

4. Pajus malonumą, patirs geras emocijas žaidžiant su draugais naudojant įvairias plaukimo priemones.

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-11-15