1970 m. gruodžio mėnesį įstaiga pradėjo savo veiklą. Vaikų lopšelis-darželis "Žibutė" įsikūręs vaizdingame Vilniaus miesto Lazdynų mikrorajone. (Architektų g. 62).

Nuo 1986 m. reorganizuota į specialiąją įstaigą, vaikams su regos sutrikimais. Nuo 1997 m. įstaigai suteiktas „Žibutės“ pavadinimas.

2001-04-02 įstaiga įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Dalyvaujame „Sveikatos žemenėlių“ projekte ir šios asociacijos organizuojamuose renginiuose, seminaruose ir šventėse.

Nuo 2002 m. įstaigoje papildomai dirbama pagal tarptautinę programą „Zipio draugai“. Ši programa vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėje.

Įstaigai vadovauja direktorė Angelika Genevičienė, jos pavaduotoja ugdymui,  bei pavaduotojas ūkio reikalams Petras Balandis

Grupėse dirba vaikučius mylinčios, didelę pedagoginę patirtį turinčios auklėtojos.

Darželyje veikia  6 skirtingo amžiaus grupės vaikams nuo 2  iki 7 metų.

Darželyje veikia sporto kompleksas: sporto salė ir baseinas. Yra Lego kambarys.

Ugdymo tikslas:

Padėti vaikui ugdyti ir tenkinti  prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius,  pažintinius poreikius. Padėti vaikui pasirengti  sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

VIZIJA – šiuolaikiška, organizuota, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai, kurioje nuolat plėtojama aktyvaus vaiko ugdymo(si) aplinka, atitinkanti vaiko amžių, gebėjimus sudarant sąlygas atsiskleisti vaiko individualumui ir suteikianti galimybę ugdyti(is) socialinius įgūdžius, padedančius sėkmingam mokymuisi mokykloje.


MISIJA -  savitais bruožais pasižyminti įstaiga, sudaranti saugias ir sveikas darbo ir ugdymo(si) sąlygas, vadovaujasi ikimokyklinio ugdymo(si) programomis, užtikrina ugdymo kokybę, skatina visapusišką vaiko asmenybės raidą, telkia bendruomenės narius, užtikrina sėkmingą ugdytinių integravimąsi į šiuolaikinę sociokultūrinę terpę.

 

PRIORITETAI 2017-2018 MOKSLO METAMS

  • Atnaujinti ugdymo programas, atliepiančias vaiko kultūrinių, etninių, socialinių -pažintinių poreikių tenkinimą.
  • Edukacinių aplinkų kūrimas lauke (visais metų laikais)- pažįstu, atrandu, tyrinėju, kai judu, aktyviai gyvenu.
  • Saugi, į vaiką orientuota emocinė aplinka – vaiko individualių gebėjimų ugdymas orientuotas į vaiko amžių ir jo pasiekimus.

 

 

UŽDAVINIAI:

  • Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, padėti pajusti savo galimybes ir vertę. Brandinti norą sveikai gyventi.
  • Ugdyti vaiko dorines nuostatas, jautrumą žmogui ir visam gyvajam pasauliui. Ugdyti kūrybiškumą, komunikabilumą, atskleisti save, kaip potencialų kūrėją.
  • Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairias pasaulio pažinimo technologijas.
  • Vertinti, branginti vaiko norus, savąjį „aš“, tenkinti poreikius, kurti emocinę harmoniją, keliaujant vaikui iš vienos amžiaus grupės į kitą.
  • Siekti žaismės, ugdant vaiko kompetencijas, padedant turtinti asmenybinę, tarpasmeninę, gamtosauginę, etnokultūrinę, socialinę patirtį, puoselėjant dorovines vertybes.
  • Kurti patrauklią, patogią, džiugią, funkcionalią, saugią buvimo aplinką, užtikrinant laimingą vaikystę.

Nuo 2007 m. rugsėjo dirbame pagal mūsų įstaigos pedagogų ir specialistų parengtą ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą programą „Vaikystės žingsniai“, kuri buvo atnaujinta 2013m.m.

Pedagogai dirba kūrybinio-kompleksinio ugdymo metodu, atsižvelgdami į  individualius gebėjimus, poreikius, fizinę bei psichinę brandą.

Pagrindinis dėmesys skiriamas šioms ugdymo sritims: žaidimams, meniniam ugdymui, kalbai, savęs pažinimui, sveikatos saugojimui ir stiprinimui, kūno kultūrai.

 

Vilniaus lopšelis – darželis "Žibutė" nuo ankstyvojo amžiaus moko vaikus  rūšiuoti atliekas. Darželis turi "BIO reaktorių" ir vykdo organinių atliekų perdirbimą.

 

2016-09-18 į Vilniaus l/d "Žibutė" atvyko Lietuvos Ryto  televizija ir vyko filmavimas tema "Kaip  išmokyti vaikus rūšiuoti atliekas? "Ekovizija" speciali laida skirta aplinkos apsaugai.

tv.lrytas.lt/?id=14742036341472653655

 
Copyright ©2018 . Green Nature Theme by Ali Han. I love playing music games on free girl games. More online games...